Teen masturbates while on phone Afgan whorehouses exist!